The English Corner Acadèmia dAnglès Lleida

 

LLIBRES

Llibres apropiats als nivells i edats dels alumnes.

 

PROJECTES 

Projectes relacionats amb el temari per aconseguir un aprenentatge significatiu. Treballarem a partir de tallers, manualitats, exposicions orals, teatres…

 

LA LLENGUA

Treballem tots els aspectes lingüístics de l’anglès (comunicació oral i escrita) i la interculturalitat.

 

TECNOLOGIES

Ús de les tecnologies com a eina per a l’aprenentatge. Activitats interactives, material informàtic i electrònic (portàtils, projectors, pissarra interactiva…)

 

CONTINUÏTAT

Continuïtat en els cursos amb continguts apropiats a cada nivell.

 

ONLINE

Capacitat d’adaptació a les classes online. Classes lúdiques i amenes i adaptades a les tecnologies.

 

HOMEGENEÏTAT DELS GRUPS

Grups homogenis i equilibrats.

 

EXAMENS OFICIALS DE CAMBRIDGE

Llibres i materials adequats a cada nivell (for schools i adults).